Coś świeci… czyli rozważania adwentowe na III tydzień Adwentu

17 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Mt 1, 1-17

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. 
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

 Myśli na dziś

 1. Rozpoczyna się w liturgii czas bezpośredniego przygotowania do obchodzenia pamiątki Bożego Narodzenia – wydarzenie sprzed tysięcy lat, przemienia realnie także naszą teraźniejszość.
 2. Za każdym z wymienionych imion kryje się konkretna biografia, mniej lub bardziej znana, stanowiąca kolejny etap przygotowania do pełni czasów.
 3. Zakorzenienie w historii świadczy o tym, że dzieło Wcielenia dotyczy całego doświadczenia ludzi – Jezus jest zbawicielem przeszłości i przyszłości, swoją łaską dotyka każdego, również ciebie i mnie.

 

Zadania na dziś

 1. Sięgnij dzisiaj do wspomnień, spójrz na swoją genealogię i w modlitwie podziękuj za dobro, które z tej przeszłości dociera do ciebie.
 2. Może też potrzebny jest akt wybaczenia, za to co w tej, dostępnej twojej pamięci, historii było złe?
 3. W modlitwie zatrzymaj się dzisiaj szczególnie na modlitwie za Twoich zmarłych – proś dla nich o łaskę życia wiecznego.

18 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Mt 1, 18-24

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha ŚwiętegoMąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnieGdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Myśli na dziś

 1. Doświadczenie Świętej Rodziny, a może lepiej powiedzieć świętego narzeczeństwa, jest bardzo intymne, jednak staje się objawieniem działania Boga, który zaprasza człowieka do współodpowiedzialności za dzieło zbawienia.
 2. Zgoda Józefa była tak samo konieczna, jak zgoda Maryi, a Bóg z wielką delikatnością tłumaczy zaskoczonemu człowiekowi swe wielki zamysły.
 3. Historia Jezusa to nie jest opowieść z cyklu biografie wielkich ludzi, to doświadczenie konkretnych, niekiedy dramatycznych decyzji – bo współpraca z Bogiem, to nigdy nie jest zadanie łatwe.

 

Zadania na dziś

 1. Warto dzisiaj z wdzięcznością pomyśleć o Rodzicach i o ich decyzji przyjęcia Twojego życia (wdzięczność pomaga być wyrozumiałym wobec ich słabości)
 2. Jeśli jesteś rodzicem, konkretnym aktem woli, powierz Panu Bogu swe wysiłki wychowawcze.
 3. Myśląc o upominkach na Boże Narodzenie, poszukaj wokół  siebie ludzi, którzy niczego nie dostaną – może warto na to zareagować.

19 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Łk 1, 5-25

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.

Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.  Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym.  Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych – do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały». Na to rzekł Zachariasz do anioła: «Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku». Odpowiedział mu anioł: «Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną.  A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie».

Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu.

Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy. «Tak uczynił mi Pan – mówiła – wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi».

Myśli na dziś

 1. Historia konkretnego dziecka, który miał się stać Prorokiem – ważna jak historia każdego, ale też pokazuje jak bardzo Bóg chce potrzebować człowieka.
 2. Zwiastowanie, choć tak bardzo różne od tego maryjnego, to jednak opisane na podobnym dramacie spotkania między tym co wymierne i ziemskie z tym co nadprzyrodzone i Boże.
 3. Zawsze też wspólną cechą takich spotkań, gdy Bóg objawia się, pozostaje; zdumienie, zaskoczenie… niewypowiedziany zachwyt, który łatwo pomylić z przerażeniem.

 

Zadania na dziś

 1. Zastanów się nad swoim powołaniem, jak je odczytujesz dzisiaj, jak je realizujesz … gdzie odszedłeś od ideału?
 2. Podejmij dzisiejszy post piątkowy w intencji jak najlepszego realizowania woli Boga we własnym życiu.
 3. Jeżeli dotyka Cię zniechęcenie, zwątpienie w to co robisz jak przeżywasz swoje życie – zafunduj sobie dłuższą chwilę adoracji przed Najświętszym Sakramentem, aby tym niepokojem podzielić się z Panem.

 

 

20 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Łk 1, 26-38

Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».

 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Myśli na dziś

 1. To wielkie – ciche spotkanie, tak brzemienne w skutki, pozostaje najintymniejszą chwilą kontaktu między Bogiem a człowiekiem – spotkaniem woli Stwórcy i stworzenia.
 2. Pan Bóg w swej wszechmocy zdecydował o pochyleniu się nad człowiekiem, wchodzi z nim w dialog – objawia swą wolę, wyjaśnia ją, uzasadnia i czeka na odpowiedź.
 3. Bóg staje się Emmanuelem – Bogiem z nami – tzn. że nadchodzący czas jest szczególną okazją, aby na taką bliskość odpowiedzieć, aby się nią ucieszyć, nie tle przeżyć co odkryć.

 

Zadania na dziś

Odważ się zaplanować swoje relacje z Panem Bogiem po czasie Adwentu: wyznacz sobie czas na modlitwę, na regularną spowiedź, czytanie Pisma Świętego. Niech to będą plany racjonalne, dobrze przemyślane, ale konkretne.

 

 

 

21 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Łk 1, 39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

 

Myśli na dziś

 1. Prawdziwa świętość nie zatrzymuje się na kontemplowaniu otrzymanej od Boga łaski, ale zawsze związana jest z poruszeniem, które zmusza do wyjścia na zewnątrz.
 2. Wielkie dzieła wcześniej czy później zaczynają promieniować – Boże błogosławieństwo dotykające jednej osoby zawsze rozlewa się na innych.
 3. Spotkanie z Jezusem, nawet jeżeli dokonuje się ono w takiej intymności jak w Ain Karim, u Elżbiety, porusza i napełnia radością – jest to jeden ze znaków rozpoznawczych owego spotkania.

 

Zadania na dziś

 1. Rozejrzyj się wokół siebie, czy nie ma tam osób które potrzebują twojej zwykłej ludzkiej pomocy – wyciągnij do nich rękę.
 2. Może odważysz się wobec nich dać też świadectwo wiary i powiesz, że do pomagania skłonił Cię przykład Maryi.
 3. W modlitwie wieczornej podziękuj Panu za tych ludzi którzy wobec Ciebie dali świadectwo wiary.

 

22 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Łk 1, 46-56

W owym czasie Maryja rzekła: 

«Wielbi dusza moja Pana, 

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 

Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 

Święte jest Jego imię – 

a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 

On przejawia moc ramienia swego, 

rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 

Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 

Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 

Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 

pomny na miłosierdzie swoje – 

jak przyobiecał naszym ojcom – 

na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». 

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

Myśli na dziś

 1. Maryja nie jest poetką, która dobiera słowa, aby ładnie wyrazić swą myśl, jest zakochaną Oblubienicą, która nie może milczeć w obecności swojego Oblubieńca.
 2. Gdy uczciwie odkrywamy we własnym życiu działanie Pana Boga, musi zachwycić, to jak szczodrze i w nadmiarze, zaspakaja On nasze potrzeby,
 3. Choć czas Adwentu dobiega końca, to jednak Pan nie zaprzestaje napełniać nas swoją łaską.

 

Zadania na dziś

 1. Najwyższy czas na podsumowania, zacznij od tego co udało się osiągnąć: zrealizowane postanowienia, podejmowane wysiłki, itp.
 2. W modlitwie wieczornej odmów Magnificat (hymn z dzisiejszej Ewangelii) dziękując Panu Bogu za to co się udało.

Podziękuj też ludziom, którzy ewentualnie pomogli Tobie w dobrym dziele.