Coś świeci… czyli adwentowe rozważania – I tydzień Adwentu

3 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Mt 8, 5-11

Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi» Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.  Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Chodź tu!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.

Myśli na dziś

 1. Wzorem do naśladowania staje się ufność pokładana w Jezusie, zaufanie które pozostawia decyzję o moim losie w rękach Boga.
 2. Moją wiarę mogę mierzyć gotowością na przyjęcie Bożej woli, szczególnie wtedy, gdy wola ta nie zgadza się z moimi planami.
 3. Adwent jest czasem, w którym muszę skonfrontować się z wielkością mojego zaufania.

 

Zadania na dziś

 1. Znajdź dziś chwilę czasu na sprecyzowanie swych planów na czas Adwentu. Ile jest w nich miejsca na duchowe przygotowanie się do świąt?
 2. Spisz swoje postanowienia adwentowe, abyś mógł je za cztery tygodnie ocenić.
 3. W czasie modlitwy wieczornej, zanim odmówisz pacierze, zrób rachunek sumienia, szczególnie zastanawiając się nad tymi chwilami gdzie ewidentnie stawiałeś swoją wolę ponad wolę Pana Boga

 

 

4 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Łk 10, 21-24

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli». 

Myśli na dziś

 1. Wszystko, wbrew pozorom zaczyna się od dziękczynienia i uwielbienia, bo tylko wtedy widać właściwe proporcje i możemy ocenić o co trzeba koniecznie prosić.
 2. To co otrzymujemy od Pana Boga, najczęściej nie jest bardzo spektakularne, dlatego potrzeba wysiłku, aby docenić Boże dary.
 3. Adwent to uprzywilejowany czas, aby choć na chwilę, zatrzymać się w rozbieganym życiu i spojrzeć na nie w poszukiwaniu radości, bo w końcu i tak, to co trudne samo się narzuci.

 

Zadania na dziś

 1. Spróbuj wskazać konkretnie łaski, które otrzymałeś w ostatnim czasie.
 2. Uświadamiaj sobie każdy dobry czyn, który udało się tobie bezinteresownie zrobić. Wzbudzaj zawsze konkretną intencję, w jakiej ofiarujesz to dokonane dobro.
 3. W modlitwie wieczornej podziękuj za konkretne dobro tego dnia, nawet jeżeli są to sprawy niezwykle codzienne i banalne.

 

 

5 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Mt 15,29-37

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. 

Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze». Na to rzekli Mu uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie mnóstwo?»  Jezus zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem i parę rybek». Polecił ludowi usiąść na ziemi; wziął siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.

 Myśli na dziś

 1. Swą troską, Jezus ogarnia każdy wymiar ludzkiego życia, wskazując drogę zbawienia, ale także karmiąc głodnych – doświadczenie wiary, to doświadczenie całego życia, a nie tylko jakiś jego „kościelny wymiar”.
 2. Pójście za nauczającym Jezusem, może wydawać się ryzykiem, bo zakłada rezygnację z wielu elementów życia, które wydają się nam niezbędne. Jednak za tym „ryzykiem” staje zawsze opiekuńcza troska Pana, wobec swoich uczniów.
 3. Owocem pełnego spotkania z Jezusem jest zawsze „sytość”, której nie można sprowadzać tylko do pełnego żołądka – to przede wszystkim doświadczenie pełnego szczęścia.

 

Zadania na dziś

 1. Zweryfikuj swoje postanowienia adwentowe pod kontem „ryzyka” zmiany. Czy nie są to postanowienia, które symulują poprawę życia, a nie ryzykują autentyczną zmianę?
 2. Środy kiedyś były również dniami postu, spróbuj zrezygnować z któregoś posiłku, aby nakarmić nim potrzebującego.
 3. W modlitwie codziennej umieść również uwielbienie Boga, wysławiaj Go w Jego wielkości, wszechmocy i trosce o człowieka.

 

6 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Mt 7, 21.24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». 

Myśli na dziś

 1. Świat modlitwy chrześcijanina w sposób nierozerwalny związany jest z decyzjami dotyczącymi naszej codzienności – zwracanie się do Boga uwarunkowane jest wysiłkiem życia zgodnego z Jego przykazaniami.
 2. Stabilny fundament wierności przykazaniom, nie zapewnia łatwego i bezproblemowego życia, jest przede wszystkim gwarantem przetrwania w nadchodzących trudnościach
 3. Zadanie wierności Bogu stale musi być weryfikowane, nie tyle pod kontem skutków (czyli czy udało mi się nie zgrzeszyć) a raczej przyglądając się motywacji, aby nie ulec pokusie obłudy.

 

Zadania na dziś

 1. Zapoczątkuj praktykę codziennego rachunku sumienia, który będzie dotyczył weryfikacji codziennych decyzji – czy były wierne przykazaniom czy też nie?
 2. Zrób konkretne postanowienie poprawy na następny dzień, wynikające z rachunku sumienia?
 3. Spróbuj w dzisiejszej modlitwie powiedzieć Bogu o rzeczach, które sprawiają tobie najwięcej trudności, w których balansujesz na granicy między wiernością a niewiernością.

 

7 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Mt 9, 27-31

Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!» Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie!» I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Myśli na dziś

 1. Wiara czyni cuda – to skrót tej wielkiej prawdy, która objawiona została w dziełach Jezusa. Zbawiciel pokazuje, że wierzyć to nie tyle wiedzieć, czy też odczuwać, ale zaryzykować zbliżenie do Boga.
 2. Nawet jeżeli źródłem tej decyzji jest osobista potrzeba, to jeżeli prowadzi do równie osobistej więzi z Jezusem, staje się drogą do zbawienia.
 3. W adwentowym oczekiwaniu na Zbawiciela jest miejsce na odkrycie, gdzie brakuje mi Jego łaski i na uporczywe wołanie o pomoc.

 

Zadania na dziś

 1. Nazwij po imieniu swoje potrzeby, skonkretyzuj swoje prośby, módl się o konkretne sprawy.
 2. Zaplanuj czas w nadchodzącym tygodniu, uwzględniając konkretny czas modlitwy osobistej, Mszy św. roratniej – potraktuj ten plan, jako zobowiązanie na najbliższe dni.
 3. W czasie codziennej modlitwy odmów Wierzę w Boga starając się wzbudzić w sercu pragnienie bliskości z Nim

 

8 grudnia 2018 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Ewangelia na dziś – Łk 1, 26-38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą».

 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. .

Myśli na dziś

 1. Niepokalane Poczęcie to tajemnica wybrania przez Boga, a nie problem do rozstrzygnięcia, dlatego domaga się przede wszystkim kontemplacji, a nie badań.
 2. Maryja przyjmuje dar Boga, pragnie go zgłębić, na ile się da, tzn. weryfikuje jego wielkość własnym rozumem, aby z pokorą zatrzymać się przed tajemnicą.
 3. Bóg odpowiada jej taką samą dyskrecją: gdy wyposażył ją do wypełnienia zadania, usuwa swoją obecność, bowiem człowiek musi mieć przestrzeń dla realizowania swojego powołania.

 

Zadania na dziś

 1. Poświęć w codziennej modlitwie szczególna chwilę na oddanie czci Niepokalanej.
 2. Spróbuj w swoim życiowym powołaniu dostrzec znaki Bożej woli – gdzie Pan Bóg stawia Tobie jasne wymagania?
 3. W rachunku sumienia zobacz, czy jesteś wierny tym boskim kryteriom na co dzień?